Pracownicy:

dr hab. – profesor UO, kierownik

Jerzy Konieczny

E-mail

jerkonieczny@wp.pl


mgr – starszy wykładowca

Jerzy Korwin Małaczyński

Rozwiń

e-mail: malaczynski@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:

Ochrona informacji niejawnych, Dostęp do informacji publicznej, Pozycja ustrojowa funkcjonariuszy publicznych

 

Monografie (1)
 1. Księga rodu Małaczyńskich / Jerzy Korwin-Małaczyński, Aleksander Podolski, Wrocław: Media-Expo Wawrzyniec Wierzejewski, 2014.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (4)
 1. Konstytucyjne i ustawowe prawa człowieka i obywatela w kontekście dostępu do informacji publicznej, w: A. Kuzior (red.), Globalne konteksty poszanowania praw wolności człowieka. Prawne, filozoficzno-etyczne i społeczno-kulturowe perspektywy. Praca zbiorowa, Zabrze 2014, s.31-45.
 2. Powstanie Styczniowe 1863 roku, „Wiedza Obronna”, 2013, nr 1 (244), s. 81-92
 3. Ochrona informacji publicznej, w: Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia prawne, red. E. Pierzchała, M. Woźniak, Opole 2010.
 4. Programy przedakcesyjne i pomocowe Unii Europejskiej : zagrożenia i prognozy w kontekście działań na szkodę finansowych interesów Unii Europejskiej, na przykładzie województwa opolskiego, w: Pięć lat w Unii Europejskiej : społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim / pod red. Marty Rostropowicz-Miśko i Przemysława Malinowskiego, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009„ s. 145-164.
Działalność pozauczelniana (1)
 1. Członek stowarzyszeń edukacyjnych i sportowych w Opolu i Strzelcach Opolskich


mgr inż. – asystent, doktorant

Rafał Prabucki

Rozwiń

e-mail: rprabucki@uni.opole.pl   

Artykuły/Rozdziały w monografiach (6)
 1. Kryptologia a prawo – wybrane zagadnienia: idea kryptowaluty i jej wpływu na ewolucję oszustw w internecie, Przegląd Nauk Stosowanych 2016, nr 10, s. 105-122
 2. Czas zgonu w ujęciu nauk penalnych, Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych im. Generał T. Kościuszko 2016, nr 1, s. 27-42
 3. Europejski Bank Centralny a wirtualne waluty (w) Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 2015, s. 437-443
 4. współautor: Damian Klimas, Marcin Staśko, Rafał Nagadowski, Aspekty prawne wykorzystywania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych (w) Marek Węgrzyn, Janusz Jabłoński, Marcin Nowakowski, Kryptologia a biznes – bezpieczeństwo stosowane. Zdalne odczyty, BTC 2015, tom II, s. 193-208
 5. Problemy prawne związane z używaniem monet wirtualnych w Polsce i na świecie (w) Marek Węgrzyn, Janusz Jabłoński, Marcin Nowakowski, Kryptologia a biznes – bezpieczeństwo stosowane. Transakcje i monety internetowe, BTC 2014, s. 69-76

 

Granty/Projekty badawcze (1)
 1. 2017 – „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego”, grant dofinansowany z projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi.

 

Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (4)
 • 2015 – 2016 – Staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego
 • 2014 – 2016 – Przedstawiciel studentów w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • 2014 – 2016 – Założyciel i przewodniczący Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii i Internetu „IusNet”
 • 2013 – 2014 – Założyciel i wiceprzewodniczący Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego „Lex Pro Negotium”

 

Funkcje na innych uczelniach (1)
 • 2011 – 2012 – Założyciel i przewodniczący Koła Badaczy Korozji na Politechnice Gdańskiej

 

Działalność pozauczelniana (1)
 • Członek strumienia „Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe” w projekcie „Od papierowej do cyfrowej Polski” prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji

 

Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Współtwórca czasopisma Cyfrowa Ekonomia (poprzednio Bitcoinet.pl)


mgr – asystent, doktorant

Rafał Wielki

Rozwiń

e-mail: rwielki@uni.opole.pl

Redakcja/Współredakcja monografii (2)
 1. Bodziany M., Kotasińska A., Saleh Z.A., Wielki R., Społeczeństwo a wojna. Konflikty etniczne i kulturowe w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSOWL, Wrocław 2016
 2. Bodziany M., Kotasińska A., Saleh Z.A., Wielki R., Społeczeństwo a wojna. Wyzwania wielokulturowości w XXI wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSOWL, Wrocław 2016

 

Artykuły/Rozdziały w monografiach (4)
 1. Wielki R., Kryminologiczne aspekty klauzuli bezkarności a koncepcje pracy organów ścigania, „Młoda Palestra”, 2017, nr 2, s. 10-18.
 2. Wielki R., Forensic multidimensional reconstruction as based on post-mortem image examination and spherical photography, „Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces”, 2017, nr 1, s. 146-154.
 3. Wielki R., Rozwijanie kompetencji studentów prawa w obszarze nauk penalnych przy zastosowaniu nowych metod nauczania, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego WSOWL we Wrocławiu” 2016, nr 2 , s. 71-78.
 4. Wielki R., Prawne i kryminalistyczne aspekty zwalczania przestępstw korupcyjnych w ochronie pogranicza, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2016, t. 4, nr 2 , s. 231-243.
 5. Wielki R., Informatyczne wsparcie kryminalistycznych analiz informacji, „Przegląd Nauk Stosowanych” 2016, nr 10, s. 89-104.

 

Granty/Projekty badawcze (2)
 1. 2017 – „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego”, kierownik projektu, grant dofinansowany z projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi.
 2. 2016-2017 – „Budowa i wizualizacja sieci wnioskowań w analizie śledczej”, Pracownia Kryminalistyki WPiA UO

 

Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (7)
 • 2014-2015 – Członek Senatu UO
 • 2014-2015 – Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji
 • 2012-2015 – Członek Komisji ds. jakości kształcenia
 • 2012-2015 – Przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji
 • 2012-2015 – członek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Opolskiego

 

Funkcje na innych uczelniach (1)
 • 2016 – korektor techniczny i koordynator współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego z Zeszytami Naukowymi Ruchu Studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu