1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu „Blog Zakładu Kryminalistyki”, zwanego dalej „serwisem”.
 2. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu.
 3. Definicje:
  • Gość – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji;
  • Blog Zakładu Kryminalistyki – miejsce, gdzie użytkownicy mogą w pełni wymieniać poglądy, opinie i dzielić się swoimi zainteresowaniami związanymi z kryminalistyką, kryminologią oraz naukami sądowymi;
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Właściciel– Zakład Kryminalistyki, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego;
  • Administrator – osoba zarządzająca i prowadząca całość lub poszczególne elementy Serwisu, działające z upoważnienia Właściciela;
  • Wtórne wykorzystanie – publiczne udostępnienie informacji z Serwisu w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem;
  • Partner – podmiot lub osoba, dostarczający treści lub Usługi, w ramach funkcji i użyteczności niebędących częścią Usług będących produkcją Serwisu, działający na podstawie odrębnych regulacji prawnych i Regulaminów.
 1. Zawartość Serwisu jest bezpłatna.
 2. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów Właściciela.
 3. Serwis jest dziełem zbiorowym i podlega regulacji dotyczących dzieł zbiorowych z prawa autorskiego. Goście wprowadzający swoje teksty do Serwisu wykorzystując sieć Internet nie stają się współtwórcami Serwisu.
 4. Przesyłanie autorskich tekstów do publikacji w Serwisie odbywa się za pośrednictwem formularza kontaktowego tzn. poczty elektronicznej poprzez złożenie propozycji tematu oraz danych autora tzn. afiliacji
 5. Teksty przesyłane w opisany w art. 7 sposób mogą zostać usunięte, jeżeli ich treść będzie naruszała Regulamin.
 6. Goście mogą zamieszczać w Serwisie napisane przez siebie wpisy opatrzone własnymi danymi tzn. imieniem i nazwiskiem.
 7. Gość wysyłający tekst przyjmując do wiadomości Regulamin przyznaje Właścicielowi i Administratorowi prawo do eksploatacji treści opublikowanych w Serwisie w zakresie niezbędnym dla właściwej obsługi i spełniania funkcji stron Serwisu, zgodnie z tym Regulaminem lub właściwymi Regulaminami dla Usług świadczonych przez Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego.
 8. Goście mogą w każdej chwili skomentować dowolne wpisy, jak i odpowiadać na zamieszczone już wpisy.
 9. Wszelkie działania podejmowane przez Gości w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza.
 11. Właściciel nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Serwisie.
 12. Treści tworzone przez Gościa Serwisu powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego, ani nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  • wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych;
  • wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety;
  • treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami;
  • treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich;
  • treści o charakterze pornograficznym;
  • treści niezwiązanych z tematyką Serwisu.
 1. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie, na zasadach wskazanych w Regulaminie. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku. Chęć dołączenia zdjęcia w swoim tekście należy zasygnalizować w formularzu kontaktowym.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami, do nie spamowania Serwisu oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 3. Gość Serwisu poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Zakład Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby prowadzenia Serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 4. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Właściciel przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Gości Serwisu.
 5. W ramach Serwisu Właściciel udostępnia Gościom Serwisu odpowiednie narzędzia i miejsce na Serwisie w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 6. Właściciel i Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania Gości Serwisu.
 7. Właściciel lub Administrator może nie dopuścić do publikacji komentarza lub przesłanego tekstu, jeżeli narusza on Regulaminem lub właściwymi Regulaminami dla Usług Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego.
 8. Właściciel lub Administrator może w uzasadnionych przypadkach usunąć lub zredagować wpis umieszczany przez Gości Serwisu.
 9. Właściciel dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Właściciela.
 10. Poczta elektroniczna kierowana do Właściciela Serwisu lub Administratorów Serwisu może być archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
 11. W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Właściciela lub Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy.
 12. Właściciel i Administrator udostępniając Gościom dane rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności intelektualnej i praw autorskich.
 13. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 14. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Goście Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Gości i Administratorów w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel ma prawo do redagowania, kopiowania oraz udostępniania tych materiałów w różnych kanałach elektronicznej, jak i innych form prezentacji serwisu
 15. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.
 16. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.
 17. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Serwis wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.
 18. Wszystkie inne nazwy firm, produktów i usług, które pojawiają się na stronach Serwisu, zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych przedsiębiorstw.
 19. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz międzynarodowego.
 20. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie oraz międzynarodowe.