Wskazówki dla autorów

Wskazówki dotyczące opracowania materiałów przeznaczonych do publikacji na blogu Zakładu Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego:

 1. Propozycję pełnych tekstów należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://forensics.wpia.uni.opole.pl/kontakt/.
 2. Redakcja w odpowiedzi na zgłoszenie przesyła zgodę lub odmawia publikacji.
 3. Redakcja bloga przyjmuje opracowane komputerowo teksty w formacie doc lub docx.
 4. Objętość tekstu na bloga powinna nie przekraczać 3 stron A4.
 5. Edycja tekstu – czcionka Times New Roman 12 pkt, z interlinią 1,5 wiersza. Tekst powinien być wyczyszczony z podwójnych spacji, spacji twardych, podwójnych akapitów.
 6. Na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko autora/autorów, nazwę reprezentowanej uczelni wyższej, także nazwę wydziału i instytutu/katedry/zakładu (w przypadków studentów rok i rodzaj studiów – magisterskie, doktoranckie).
 7. Jedynym dopuszczalnym sposobem wyróżnienia tekstu jest pogrubienie.
 8. Pracę należy opatrzyć stosownym komentarzem w postaci przypisów dolnych.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania w tekście zmian, skrótów i poprawek stylistyczno-językowych.
 10. W dodatkowej wiadomości przesłanej na adres e-mailowy po akceptacji tekstu, należy zamieścić w oddzielnych plikach:
 • tekst publikacji odpowiadający wyżej wymienionym wymogom,
 • biogram,
 • ilustracje do tekstu – każda oddzielnie w formacie png lub jpg.